Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

0

Ο Δήμος Καλλιθέας δίνει την ευκαιρία σε όποιο κάτοικο το χρειάζεται να συνεχίσει την σχολική εκπαίδευσή που δεν έλαβε. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία ενηλίκων, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης/Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης. 

    Πιο συγκεκριμένα, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το Απολυτήριο του Γυμνασίου. 

    Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες, που αντιστοιχούν σε δύο σχολικά έτη και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα και είναι απογευματινό, δηλαδή από τις 5:00 έως τις 9:00. Βασικός στόχος των ΣΔΕ είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.  

   Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. διαφοροποιείται σημαντικά από τα αντίστοιχα της τυπικής εκπαίδευσης, κυρίως ως προς τις αρχές, το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Στα ΣΔΕ, υιοθετείται η αντίληψη των πολυγραμματισμών και διδάσκονται η Ελληνική γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, τα Αγγλική Γλώσσα και η Κοινωνική Εκπαίδευση. Επίσης, διδάσκονται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Πολιτισμική-Αισθητική Αγωγή και οι  Φυσικές  Επιστήμες. 

    Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης στη διαδικασία της μάθησής τους και όπου  αντιμετωπίζουν πιθανές δυσκολίες, υπάρχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικέ υπηρεσίες. Το Σ.Δ.Ε .Καλλιθέας ιδρύθηκε το 2003-2004 και έχει θέσει στόχους σε επίπεδο ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας,  επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση με τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον πολιτισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών και την απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και διεθνοποίησης του ΣΔΕ Καλλιθέα.  

Choose your Reaction!
Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.